4arta part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

Entrega 4 de 7

 

XI.- EL DRET D’ ACRÉIXER I EL DRET DE REPRESENTACIÓ.

En la Successió Intestada, el cridat de grau més pròxim exclou els altres, llevat dels casos en que és procedent el dret de representació. (art. 441-5)

 Pel dret de representació els descendents d’una persona morta, declarada absent o indigna són cridats a ocupar el seu lloc en la successió intestada.

El dret de representació només s’aplica als descendents del causant, sense limitació de grau, i als nebots, però no s’estén als descendents d’aquets.

El codi Civil Català regula la successió intestada prenent com a premissa  bàsica que el parent més proper  del causant succeirà amb caràcter preferent al més llunyà, el qual queda exclòs de la successió.

En la successió intestada regeix el principi d’igualtat de grau, es a dir, essent diversos els successors d’un mateix grau que han acceptat l’herència, aquests succeiran al causant per parts iguals, llevat en els supòsits expressament establerts en el mateix codi.

El codi Civil català regula  el dret d’acréixer en virtut del qual, per al supòsit de que algun dels cridats del mateix grau no arribi a succeir al causant, perquè no vol o no pot succeir-lo, la seva quota hereditària acreixerà a la dels altres cridats del mateix grau que l’acceptin, llevat el dret de representació si es aplicable.

Per dret de representació, els descendents d’una persona premorta, declarada absent o indigna són cridats a ocupar el seu lloc en la successió intestada. (Art. 441-7 del CC Català.

 

Característiques del dret de representació:

 

a) Opera com una substitució ordenada legalment respecte de qui no pugui heretar per alguna de les causes fixades per llei.

 

b) El dret de representació dóna un dret de successió del primer causant no del premort.

c) Els supòsits de representació es redueix als supòsits de la successió legal (intestada i legítima) no es preveu aquesta figura en la voluntària (art. 447-7.1 CCCat.)

e) Conforme al que disposa l’article 441-6-2 CCCat, quan existeixi una quota hereditària vacant en una successió intestada procedent d’una representació successòria aquest dret haurà de prevaldre sobre el dret d’acréixer.

f) Conforme al que disposa l’article 442-1.2 queda exclosa la representació en el supòsit de repudiació, sinó que la seva part acreix la dels altres descendents del causant del mateix grau.

Els nets i demés descendents hereten per dret de representació, i si algú hagués mort deixant varis hereus la porció que li hagués correspost al representat, es dividirà  entre els hereus d’aquest representat per parts iguals .

L’herència no es defereix als nets o descendents de grau ulterior si tots els fills del causant la repudien en vida del cònjuge o del convivent en parella estable, i aquest n’és el progenitor comú.

Dret de representació en el Codi Civil Espanyol

En el Codi Civil Espanyol l’article 924 disposa que se llama derecho de representación el que tienen los parientes de una persona para sucederle en todos los derechos que tendria si viviera o hubiera podido heredar .

XII.- LA SUCCESIÓ EN EL SUPÒSIT D’ADOPCIÓ.

Regulació legal: CC Català art. 443.1 a 443-5

Codi Civil Espanyol  Art. 178 del CC.

L’actual regulació del llibre quart parteix de la premissa d’absoluta igualtat entre fills adoptius o naturals per consanguinitat i crea vincles indistingibles amb tota la família extensa adoptiva.

La persona adoptada i els seus descendents adquireixen drets successoris abintestat respecte de la persona adoptant i la seva família, i aquets respecte a aquells.

L’adopció extingeix els drets successoris abintestat entre l’adoptat i els seus parents d’origen, si bé l’article 443 fixa dues excepcions:

a) En cas d’adopció dels fills del cònjuge o de la persona amb qui l’adoptant conviu en relació de parella amb caràcter estable, els fills adoptius i els ascendents del progenitor d’origen substituït per l’adopció conserven el dret a la successió abintestat  (art. 443-2).

La finalitat que persegueix la norma és coherent amb aquells supòsits en el que s’adopta al fill de la parella, al ser orfe, però no es té en compte que pot haver estat adoptat, el fet de l’assentiment del progenitor fa que perdi el drets successoris respecte del fill que s’adopta, però no que el fill perdi els drets successoris respecte del progenitor d’origen.

En l’adopció intrafamiliar d’un orfe per un parent dintre del quart grau, es mantenen els drets successoris abintestat es mantenen entre l’adoptat i els seus ascendents de la branca familiar en la que no ha tingut lloc l’adopció.

En la successió de l’adoptat i els seus descendents, els ascendents de la branca familiar d’origen només succeeixen si no n’hi ha ascendents dels pares adoptius.

En la successió dels ascendents d’origen, els adoptats per un parent d’una altra branca familiar només podran succeir, si no existeixen descendents del causant que no hagin estat adoptats per una altre persona.

En els supòsits d’adopció abans esmentats els germans per naturalesa conserven el dret a succeir-se abintestat entre sí.

En resum, i conforme al preàmbul del CCCat el legislador ha optat per mantenir els drets successoris abintestat entre la persona adoptada i els seus avis o ulteriors ascendents de la branca familiar que ha quedat desplaçada com a conseqüència de l’adopció pel nou cònjuge o convivent de l’altre progenitor o de l’adopció de l’orfe per un parent col·lateral de la família de l’altre progenitor.

També es mantenen els drets successoris abintestat entre els germans per naturalesa, que no es veuen perjudicats pel fet que algun d’ells hagi estat adoptat i l’altre o altres no ho hagin estat per una altre persona.

En definitiva, el manteniment d’aquest drets successoris està molt vinculat al convenciment del redactor de la norma del fet que en aquestes modalitats d’adopció  és possible  que es mantingui el tracte familiar entre l’adoptat i els seus avis o amb el germans d’origen i que, de tenir lloc aquestes circumstàncies, és just i normal que la Llei ho reconegui mantenint determinats drets successoris. Tant és així, que en cas que es pugui acreditar que s’ha perdut el tracte familiar, el dret a succeir-se abintestat s’extingeix.

En El CC ESPANYOL:

La normativa en el codi Civil Espanyol es clara, disposa: La adopción produce la extinción de los vínculos juridicos entre el adoptado y su familia anterior.