7ena part. “Comparativa del Codi Civil Espanyol i les Legislacions Autonòmiques en la Successió Intestada o Abintestat”

Entrega 7 de 7

XIX.-  QÜESTIONS PRÀCTIQUES

 

LA DECLARACIÓ D’HEREUS ABINTESTAT

a) Que cal fer per saber si ens trobem davant d’una successió intestada o testada?

En primer lloc, existeixen una sèrie de tràmits imprescindibles que cal fer després de la mort d’una persona, per saber si ha atorgat o no testament, és a dir si la seva successió s’ha de regir per les normes del testament i la voluntat que el document expressa, o ans al contrari, s’ha d’obrir la successió intestada.

b) Són documents imprescindibles:

1- Certificat de defunció literal. El registre Civil  encarregat de procedir a la inscripció de la defunció és el corresponent al lloc on ha ocorregut la mort, no importa que la persona traspassada visqués en un altre ciutat o lloc, la certificació cal demanar-la sempre en la localitat on ha ocorregut l’òbit.

2. Certificat de darreres voluntats. Existeix un registre de darreres voluntats que es comú a tot l’estat Espanyol on hi queden registrats tots els testaments que s’atorguen en totes les notaries d’Espanya.

Per la petició d’aquet certificat cal unir a la petició certificat literal de defunció i DNI de la persona peticionària. Podem obtenir l’imprès de petició a través d’Internet, en la pàgina de justícia, pagar una petita taxa abans de procedir a la remissió al Registre la sol·licitud, en el que també es pot demanar les assegurances de vida de la persona que ha mort.

En la certificació del Registre hi consten els testaments o testament que ha atorgat la persona al llarg de la seva vida, el darrer és el vàlid, que caldrà demanar en la notaria on s’hagi atorgat.

Si no existeix testament la certificació constarà un “NO”, el que indicarà que cal iniciar els tràmits de la successió intestada.

3. Admet prova en contrari la certificació Registral?. Òbviament pot donar-se errors que cal acreditar, per tant sí que s’admet la prova en contrari.

4. Si tinguessin coneixement de que la persona ha pogut atorgar testament hialògraf caldrà la seva adveració dintre del termini legal, i la protocol·lització notarial posterior si tenia veïnatge civil català.

 

d) Quin és el tràmit per portar a terme la declaració d’hereus abintestat?

 

Si els parents cridats a la successió són els descendents del causant o els ascendents (de  pares a fills i de fills a pares) o el cònjuge o parella estable, el tràmit es pot fer davant de Notari per acta notarial de notorietat, i és notari hàbil per actuar en el lloc en el que el causant ha tingut la darrera residència ( art. 979 LEC 1881)

Quan els cridats són la resta de parents,  germans, cosins, nebots etc. La declaració d’hereus caldrà fer-la judicialment pels tràmits de la jurisdicció voluntària.

En aquest procés que és sumari els demandants han d’acreditar degudament que no hi ha altres possibles hereus amb millor grau. No obstant això, la jurisprudència admet el recurs a la via judicial ordinària si la declaració d’hereus és controvertida per algun dels interessats.

 

 

20 QUADRES COMPARATIUS ENTRE ELS ARTICLES APLICABLES: CC. I CCCat

Quadre n. 1 Regulació

La successió intestada:       CC.                   CCCat.

Obertura de la successió:         Art. 912             Art. 441-1

Crides legals:                    Art. 913             Art. 441-2

Parentiu:                          Art. 915 a 917    Art. 441-3

Còmput del parentiu:         Art. 918             Art.441-4

Principi proximitat de grau: Art. 921             Art. 441-5

Per graus i ordres:             Art. *                        Art. 441-6

Suc. línia descendent:      Art. 930 a 934; 985    Art. 442-1

Art. *                Art. 442-2

Art. 943;944      Art. 442-3

Línia directa ascendent:      Art. 935 a 941    Art. 442-8

_________________________________________________________

Successió col.laterals:         Art. 946 a 951    Art. 442-10

_________________________________________________________

Successió estat o CCAA:      Art. 956             Art. 442-12  442-13.

 

Quadre n. 2 DIFERENCIES:  institució d’hereu

en el CC. Espanyol és compatible la successió testada amb l’intestada, i la manca d’institució d`hereu no anul·la el testament.

En el CCCcat la manca d’institució d’hereu comporta la nul·litat del testament ( a excepció de que s’anomeni marmessor universal) i és vàlid el testament anterior sempre que sigui vàlid i eficaç, i si no existeix o no és vàlid s’obre la successió intestada.

En el CCCat. La successió testada i l’intestada  no són compatibles.

Quadre n. 3 DIFERENCIES Testament Hològraf:

Necessitat d’adverament en ambdós legislacions  Art. 421-18 CCCat. Art. 689 a 693 CC.

CCCat.  a més de l’adveració judicial  és necessària la protocol·lització  notarial en el termini de 6 mesos a partir de l’adveració.

CCCat. Reconeix la capacitat per a atorgar testament hològraf als majors de 14 anys i als menors emancipats.

CC. no disposa res al respecte.

CCCat. Per la seva validesa cal indicar lloc i data

CC. només la data

 

Caducitat En el CC Espanyol la caducitat és de 5 anys des de la mort del testador.

En el codi CCCat, la caducitat és de 4 anys.

 

 

Quadre n. 4 Diferències ordre Succesori:

 

CCCat:  d’acord amb el CC Català, a manca de fills o altres descendents, hereta en segon lloc el cònjuge o el convivent en parella estable supervivent i els pares del causant tenen dret a la legítima.

Els pares del causant només hereten en tercer lloc a manca de fills o descendents, de cònjuge o de parella estable

En el CC  Espanyol, a manca de fills o descendents, l’herència passa als ascendents (pares), és a dir, hereten primer els pares que el cònjuge.

* No es contempla l’herència en favor de la parella estable.

* En el dret Espanyol a manca dels parents que es relacionen, hereta l’estat.

* En el CC Català, a manca de parents hereta la Generalitat.

 

 Quadre n. 5: DIFERÈNCIES  en relació amb la successió adoptiva abintestat.

En relació als fills adoptius, la regulació del CC. I del CCCat. es coincident  en relació a l’extinció dels vincles jurídics entre l’adoptat i la seva família d’origen.

Excepcions CCCat.

En el CC Català existeixen dues excepcions que recull l’article 443-2 a 443-4.

En l’adopció dels fills del cònjuge o del convivent, els fills adoptius i els ascendents del progenitor d’origen substituït per l’adopció conserven el dret a la successió abintestat

En l’adopció intrafamiliar, un parent que adopta a un orfe dintre del quart grau, mantenen els drets successoris abintestat entre l’adoptat i els seus ascendents de la branca familiar que no s’ha produït l’adopció.

Els germans per naturalesa conserven el dret a succeir-se entre abintestat.

 

Quadre n. 6 La successió de l’impúber .

 

El Dret català regula la successió del causant menor de 14 anys (que no tingui capacitat per testar) pel qual no s’ha disposat una substitució pupil·lar. La troncalitat segueix essent protegida en aquest cas de successió del causant impúber tot i haver desaparegut la regulació de la reserva (abans arts. 387 a 390 CS derogat

Mª Antonia Gómez Maestre

Icag 1184